Úvod Bydlení Sociální bydlení

Sociální bydlení

Město Plzeň poskytuje pomoc osobám, které se nachází v bytové nouzi a potřebují komplexní podporu sociálního pracovníka při získání a udržení bydlení, tzv. sociální bydlení. Sociální bydlení je poskytováno zejména osobám opouštějící dětské domovy, domy na půl cesty, osobám s duševním onemocněním, osobám se zdravotním postižením, rodinám s dětmi, samoživitelům atd.

Za sociální byty jsou považovány byty v majetku statutárního města Plzně, kde je sociálním pracovníkem poskytována komplexní podpora formou sociální práce. Podpora je poskytována sociálními pracovníky Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování, Magistrátu města Plzně nebo může být poskytována jinou sociální službou, se kterou má město uzavřenou dohodu, smlouvu o partnerství.

Počet sociálních bytů je proměnlivý, záleží na okamžité kapacitě sociálních pracovníků, kteří podporu v domácnostech poskytují a zda je sociální byt k dispozici. Sociální byty mohou být také opraveny za využití dotačních prostředků, uzavření nájemní smlouvy se potom řídí příslušnými dotačními podmínkami na daný byt – musí být splněna cílová skupina domácnosti, domácnost podléhá testování výše příjmu.

Podání žádosti o registraci

Na sociální bydlení nelze podat žádost jako takovou. Zájemce však musí mít podanou žádost o registraci na dostupné bydlení, kterou lze vyplnit online nebo s pomocí pracovníků na Kontaktním místě pro bydlení, Jagellonská 8, Plzeň.

V registraci zájemce může popsat svou aktuální situaci. Zpravidla zájemce do sociálního bydlení doporučuje jiná pomáhající organizace prostřednictvím Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování. Nájemce do sociálního bydlení se zpravidla hledá v případě jeho uvolnění. V takovém případě se oslovují poskytovatelé sociálních služeb na území města Plzně nebo je osloven zájemce, který se na Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování již obrátil.

Sociální šetření

U každého žadatele musí být sociálním pracovníkem magistrátu provedeno sociální šetření, se kterým musí žadatel souhlasit.

Cílem sociálního šetření je ověřit, zda se osoba nachází v bytové nouzi či nikoliv a zda žadatel potřebuje komplexní sociální práci. Během sociálního šetření sociální pracovník zjišťuje celkové sociální, zdravotní a majetkové poměry žadatele a osob, které by se měly do sociálního bytu také stěhovat. Sociální šetření slouží jako základ pro posouzení nutnosti přidělení sociálního bydlení a vyjednání cílů a zjištění oblastí a míry podpory, která bude zájemci ze strany sociálního pracovníka v budoucnu poskytována.

Uzavření nájemní smlouvy

Pokud byl sociální byt pořízen z dotačních prostředků, uzavírá se nájemní smlouva za podmínek, které umožňují dotační podmínky, většinou na dobu určitou minimálně na jeden kalendářní rok. V ostatních případech je uzavírána standardní nájemní smlouva podle podmínek města Plzně. S nájemní smlouvou je zároveň uvírána dohoda o spolupráci se sociálním pracovníkem.

Projekty

Město realizovalo projekt: Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni

240130__Banner_EU_Socialni_bydleni_Maly

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006185
Operační program: Zaměstnanost
Prioritní osa: Sociální začleňování a boj s chudobou
Doba realizace: 1. 3. 2017 – 29. 2. 2020
Celkové způsobilé náklady 13 887 378,00 Kč, dotace ve výši 13 193 009,10 Kč, vlastní podíl spolufinancování 694 368,90 Kč.

Aktuálně realizované projekty: Podpora dostupnosti bydlení v Plzni

240129_Banner_EU

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_007/0000540
Operační program Zaměstnanost +, název výzvy Podpora sociálního bydlení
Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025
Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Celkové způsobilé náklady 24,193 mil. Kč, dotace ve výši 21,774 mil Kč, vlastní podíl spolufinancování 2, 419 mil Kč.

Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2019 - 2022

Plzeň svou koncepci sociálního a dostupného bydlení, dokument se zaměřuje na roky 2019 až 2022. Koncepce analyzuje situaci v oblasti bydlení v Plzni směrem k osobám, jež nemohou za tržních podmínek získat standardní nájemní bydlení, a navrhuje opatření, jak problematiku řešit. Zvyšovat by se tak v západočeské metropoli měla například kapacita bytů zvláštního určení, i bytů bezbariérových, posilovat by mělo chráněné bydlení, rozsah kamerového systému, vzniká systém prostupného bydlení a jiné. Opatření se průběžně realizují.

Příběhy úspěchů - Co se podařilo v bytové politice města Plzně za posledních 8 let

Plzeň se pustila do revoluce v oblasti bytové politiky se zapojením sociálních pracovníků, ojedinělé akce v celé České republice. V posledních 8 letech připravila a zrealizovala na 30 velkých projektů, do nichž vložila přes půl miliardy korun.

Projekty řeší bytovou nouzi mladých, samoživitelů, seniorů, osob s hendikepem, lidí ohrožených ztrátou bydlení, osob v krizi a dalších. Město se pustilo do úprav objektů a rekonstrukcí. Snížilo počet dlouhodobě nevyužívaných městských bytů z 391 v roce 2015 na 29 v roce 2021. Začalo i samo stavět celou novou čtvrť s 18 domy a 179 byty.

Nedílnou součástí všech projektů je i sociální práce. Naši zkušení sociální pracovníci pomáhají lidem, kteří si často prošli velmi komplikovaným a těžkým obdobím života a ocitli se na samém dně. Mnozí z nich se však díky podpoře města zvedli a začínají znovu a lépe. I díky prevenci a promyšlené podpoře se nám daří pomáhat ohroženým skupinám dřív, než se dostanou do větších nesnází.

Brožura Příběhy úspěchů (pdf, 7,5 MB)

Přílohy

Právní analýza (pdf, 369.14 kB)
Zveřejněno: 30. 1. 2024, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni