Úvod Úřad Magistrát města Plzně Články Koncepce integrovaného systému řízení…

Koncepce integrovaného systému řízení Magistrátu města Plzně

V souladu se základním posláním úřadu a principy stanovenými v mezinárodních normách kvality, environmentálního managementu, managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a managementu hospodaření s energií tajemník Magistrátu stanovuje pro jednotlivé systémy následující záměry:

Koncepce kvality:

 1. Plnit zákonné požadavky a ustanovení předpisů týkající se poskytovaných služeb.
 2. Uspokojovat potřeby a požadavky občanů a ostatních zainteresovaných stran s cílem poskytovat kvalitní služby a tím zvyšovat spokojenost klientů.
 3. Přiblížit činnost a poskytované služby Magistrátu co nejblíže potřebám občana.
 4. Efektivně řídit a organizovat činnosti Magistrátu s cílem neustálého zlepšování systému managementu kvality.
 5. Kvalitní personální prací zabezpečit zvyšování odbornosti zaměstnanců za účelem zlepšení služby občanům.

Koncepce v oblasti ochrany životního prostředí:

 1. Naplnit požadavky stanovené legislativou, příp. dalšími platnými předpisy vztahujícími se k ochraně a prevenci znečištění životního prostředí.
 2. Trvale zlepšovat používané postupy s cílem zmírnit negativní dopady na životní prostředí.
 3. Aktivně zapojit veřejnost do ochrany životního prostředí.
 4. Řádně nakládat s odpady a minimalizovat jejich produkci.
 5. Pravidelně analyzovat prováděné činnosti s cílem neustálého zlepšování systému managementu ochrany životního prostředí.
 6. Vzdělávat zaměstnance Magistrátu, zaměstnance příspěvkových organizací města a zastupitele města v oblasti ochrany životního prostředí a zásad ekologického chování.

Koncepce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

 1. Pravidelně prověřovat a stále zlepšovat zavedený systém managementu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO).
 2. Aktivně identifikovat nebezpečí a přijímáním opatření je eliminovat včetně snižování významnosti rizik v oblasti BOZP.
 3. Vhodnou prevencí předcházet možnosti vzniku úrazů a poškození zdraví.
 4. Rozšířit systém vzdělávání zaměstnanců Magistrátu v oblasti BOZP a PO ke zvýšení úrovně kvalifikace.
 5. Zapojit zaměstnance na všech pracovních pozicích do řešení otázek BOZP a PO včetně projednání se zaměstnanci nebo jejich zástupci a jejich spoluúčasti.
 6. Dodržovat požadavky stanovené legislativou, příp. dalšími platnými předpisy vztahujícími se k BOZP a PO.

Koncepce energetického managementu

 1. Zajistit dostupnost informací a všech zdrojů nezbytných ke stanovování, dosahování a přezkoumávání energetických cílů a cílových hodnot.
 2. Naplňovat požadavky stanovené legislativou a dalšími platnými předpisy vztahujícími se k užití a spotřebě energie a energetické účinnosti.
 3. Vytvářet vhodné podmínky umožňující podporu a plnění koncepce energetického managementu včetně podpory nákupu energeticky úsporných výrobků a služeb, které mají vliv na energetickou hospodárnost.
 4. Dosahovat neustálého zlepšování energetické hospodárnosti a systému managementu hospodaření s energií a podporovat návrhy činností, které zvažují zlepšování energetické hospodárnosti.

Výše uvedené záměry vedení Magistrátu jsou pravidelně rozpracovávány a upřesňovány do provozních úkolů, cílů event. programů, akčních plánů jednotlivých útvarů Magistrátu. Podpisem této koncepce si vedení Magistrátu uvědomuje svou odpovědnost při plnění úkolů a přijímá závazek k jejímu uvedení do praxe a trvalé realizaci.

V Plzni dne 30. 12. 2019.

Přílohy

Certifikáty řízení (pdf, 643.55 kB)
Zveřejněno: 29. 3. 2023, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni