Úvod O městě Aktuality Aktuality z města 27. schůze Zastupitelstva města Plzně

27. schůze Zastupitelstva města Plzně

čtvrtek 13. 12. 2012 od 9.00 hod. v zasedací síni městské radnice

Program jednání:

 • 1. Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu
 • 2. Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 8. 11. 2012 - 12. 12. 2012 (materiál přijde na stůl)
 • 3. Volba přísedící Okresního soudu Plzeň - město
 • 4. Pojmenování ulice nacházející se současně na území městského obvodu Plzeň 3 a městského obvodu Plzeň 5 - Křimice
 • 5. Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 11. 10. 2012 do 14. 11. 2012
 • 6. Rozpočtové opatření vyplývající z očekávané skutečnosti 2012
 • 7. Rozpočet města Plzně na rok 2013 včetně rozpočtového výhledu na roky 2014 – 2016
 • 8. Prominutí smluvních pokut podle smlouvy o půjčce z Fondu rozvoje a bydlení
 • 9. Přijetí dotace v rámci OPŽP k realizaci projektu „Obnova a modernizace systému sledování a hodnocení imisní zátěže v Plzni“
 • 10. Žádost o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt Regenerace památné aleje Kilometrovka v Plzni

11. Žádost o příspěvek na výstavbu cyklistické stezky z rozpočtu SFDI
12. Změna poskytovatele dotace pro projekt „Systémové a technologické zajištění elektronického výkonu agend"
13. Program a scénář jednání řádné valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM, s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu
14. Návrh změny č. 1080 Územního plánu města Plzně, lokalita Plzeň, Košutka - Studentská
15. Schválení plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a.s. pro rok 2013
16. Rozpočtové opatření rozpočtů KŘTÚ - SVSMP - koncepce dopravního inženýrství a KŘTÚ - SVSMP - komunikace
17. Projednání prominutí pohledávky na nájemném vyplývající z nájemní smlouvy č. 2008/002271/NS – SŽDC, s.o.
18. Rozpočtové opatření rozpočtu BYT – správa domů
19. Prominutí poplatků z prodlení
20. Uzavření Dohody o převzetí dluhu a jeho plnění ve splátkách s panem Josefem a Bohuslavem Veverkou, Brněnská 43, Plzeň

 • 21. Zrušení původní soutěže a vyhlášení nové soutěže o vizuální vzhled Umělecké ceny města Plzně v prosinci 2012
 • 22. Prominutí vrácení dotace ve výši 500 tis. Kč poskytnuté pro rok 2011 Nadačnímu fondu pro kulturní aktivity občanů města Plzně
 • 23. Změna Obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2012
 • 24. Výkup pozemků parc.č. 879/12 a parc.č. 905/2, oba k.ú. Valcha, od pí Barthové, pro VPS "Vod. a kanal. Výsluní"
 • 25. Výkup nemovitostí pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ v k.ú. Radčice u Plzně
 • 26. Dar pozemku v k.ú. Křimice - Křimická stavební, s.r.o.
 • 27. Změna usnesení ZMP č. 353 ze dne 21. 6. 2012 ve věci vypořádání lokality ul. Ve Svahu
 • 28. Výkup podpěrných bodů venkovního vedení NN v k.ú. Božkov
 • 29. Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA-VPS "Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice" od p. M. Potůčka
 • 30. Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA-VPS "Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice" od p. K. Reše

31. Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA-VPS "Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice"
32. Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA-VPS "Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice" od p. J. Waltera
33. Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA-VPS "Havarijní zdroj pro město Plzeň"
34. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 738/5, k.ú. Červený Hrádek u Plzně, z vlastnictví Plzeňského kraje do majetku města Plzně
35. Zrušení usnesení ZMP č. 271/2012 ve věci výkupu p.č. 12064, k.ú. Plzeň, z vlast. ČR - Státní statek Jeneč, do majetku města Plzně
36. Bezúplatný převod p.č. 1097/168, k.ú. Křimice, z vlastnictví ČR - ÚZSVM do majetku města Plzně
37. Bezúplatný převod spoluvlast. podílu 1/120 k celku parc.č. 1899/9, k.ú. Bručná, z vlast. ČR - ÚZSVM do majetku města
38. Směna pozemků v k.ú. Plzeň mezi městem Plzeň a společností TORRIMEX, s.r.o.
39. Rozpočtové opatření v souvislosti s použitím příjmů z prodeje bytů obsazených uživateli
40. Rozhodnutí o dalším nakládání se 4 nebytovými jednotkami na adrese Francouzská tř. č. or. 22 v Plzni

 • 41. Prodej objektu bez čp/če na pozemku parc. č. 1501/2, včetně pozemku parc. č. 1501/2, k.ú. Plzeň
 • 42. Prodej pozemků p.č. 706/5, 14, 15, k.ú. Štěnovice
 • 43. Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii v k.ú. Litice za účelem narovnání majetkoprávních vztahů
 • 44. Prodej nově vzniklých pozemků v k.ú. Plzeň Plzeňskému kraji
 • 45. Uzavření SoBSK na budoucí prodej části pozemku p.č. 2429/1 v k.ú. Valcha za účelem výstavby trafostanice
 • 46. Sjednocení termínu pro dokončení stavby RD a TI na pozemcích v k.ú. Litice u Plzně, v lokalitě Dubová Hora
 • 47. Uzavření dodatku ke SoBSK z důvodu prodloužení termínu pro dokončení stavby tréninkové haly na pozemku p.č. 6684/6  v k.ú. Plzeň
 • 48. Prodloužení termínů výstavby - p.č. 9153/12, k.ú. Plzeň
 • 49. Prodloužení termínu výstavby - p.č. 806, k.ú. Plzeň
 • 50. Nakládání s pozemkem parc. č. 885/3, k.ú. Křimice

51. Prodej nemovitostí Rubešova 10, Východní Předměstí č. p. 554, včetně pozemku parc. č. 1350, k.ú. Plzeň
52. Prodej nemovitostí Radyňská 32, Východní Předměstí č. p. 394, včetně pozemků parc. č. 1605 a parc. č. 1604, k.ú. Plzeň
53. Prodej nemovitostí Koperníkova 29, Jižní Předměstí č.p. 949, včetně pozemku parc. č. 9657, k.ú. Plzeň
54. Prodej nemovitostí Koperníkova 33, Jižní Předměstí č. p. 970, včetně pozemku parc. č. 9759, k.ú. Plzeň
55. Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. 11190/3, k.ú. Plzeň
56. Darování centrálního informačního displeje z majetku města Plzně
57. Žádost Budoucnost Valchy, o.s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Ekologická výchova dětí a mládeže  - Pohádková stezka“
58. Žádost 60. mateřské školy Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Zelená zahrada IV.“
59. Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni
60. Revokace usnesení ZMP č. 494 ze dne 17. 10. 2012 ve věci žádosti 16. ZŠ a MŠ Plzeň o poskytnutí fin. příspěvku z FŽP MP

61. Žádost MO Plzeň 3 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Posekání rákosu ve VKP – Luční potok v k.ú. Valcha“
62. Projednání informativních zpráv

 • - Majetkoprávní vypořádání s nemovitostmi - školní budovy a pozemky v k.ú. Bolevec, Krašovská 1696/30
 • - Fotbalové hřiště SK Slavia Plzeň 1912 v Cukrovarské ulici u Papírenské lávky
 • - Dopis J. Jecha (SMOČR) ve věci projektu Vzdělaný zastupitel
 • - Plzeň 2015, o.p.s.
 • - Přehled projektů p.o. ÚKEP MP pro jiné subjekty než město Plzeň
 • - Artotéka města Plzně
 • - Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 7. listopadu 2012
 • - Informativní zpráva o činnosti KV ZMP

63. Různé

 

 

Zveřejněno: 6. 12. 2012, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni