Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Obnovit Kilometrovku má městu pomoci dotace…

Obnovit Kilometrovku má městu pomoci dotace Ministerstva životního prostředí

Město Plzeň požádá Ministerstvo životního prostředí o finanční podporu projektu Regenerace památné aleje Kilometrovka ze Státního fondu životního prostředí, prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny. Celkem 190 kusů z 208 stromů aleje je navrženo k ošetření. Ve většině případů jde o řez zdravotní, výchovný nebo bezpečnostní. Patnáct stromů by se mělo pokácet. Rozpočet počítá s náklady v objemu 1,320 milionu korun včetně kácení. Pomocí dotace by se mohly jednotlivé kroky obnovy aleje uskutečnit najednou. Dotace může dosáhnout až 90 % způsobilých výdajů, t. j. max. částku 1,188 mil. Kč. Zbývajících 10 % výdajů a veškeré případné nezpůsobilé výdaje projektu hradí příjemce dotace.

V případě, že by se městu podařilo podpory získat, je třeba zajistit průběžné financování projektu během jeho realizace, neboť k výplatě dotace dojde až po jeho dokončení. Model financování je navržen tak, že předfinancování projektu v objemu způsobilých výdajů bude zajištěno z rozpočtu MMP – Fondu kofinancování dotovaných projektů.

Kilometrovka v datech:

  • Druhá polovina 18. století – doktor Bernard Říha objevuje léčivé účinky pramenů na Lochotíně
  • 1830 – plzeňský purkmistr Martin Kopecký nechává zbudovat lázeňský areál u léčivých pramenů na Lochotíně
  • 1887 – prvopočátek záměru vybudovat procházkovou trasu od Kalikovského mlýna k Lochotínu
  • 1892 – získání pozemků na místě plánované Wýtvarovy cesty (dnes Kilometrovka)
  • 1893 – vysázení stromů okolo vycházkové trasy (hlavní myšlenkou bylo vytvoři stinnou a příjemnou cestu pro návštěvníky lázní. Z tohoto důvodu byly použity rychle rostoucí dřeviny, jako je například topol černý nebo olše lepkavá)
  • 1987 – vyhláškou Národního výboru města Plzně byla Kilometrovka vyhlášena jako památná alej
  • 1996 –Jaroslav Kolařík zpracovává první dendrologický průzkum
  • 2006 – druhý dendrologický průzkum od Jaroslava Kolaříka
  • Jaro 2009 – první etapa obnovy krátkověkých dřevin (bylo pokáceno 52 kusů stromů, současně s tím byla zahájena náhradní výsadba, a to lip, dubů, jasanů a habrů v celkovém počtu 37 kusů)
  • Současnost – pokračuje obnova památné aleje a výsadba dlouhověkých stromů (cílem obnovy je co nejmenší zastoupení krátkověkých dřevin a upřednostňování dlouhověkých, mezi které se řadí lípa velkolistá, jasan ztepilý, dub zimní a jilm horský, což jsou cílové dřeviny, které by měly Kilometrovku zdobit pro další generace)
Zveřejněno: 12. 11. 2012, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni