Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Rozpočet města Plzně na rok 2013 byl schválen

Rozpočet města Plzně na rok 2013 byl schválen

v tis. Kč)Rozpočet městaRozpočet MMPRozpočet MO
Příjmy v daném roce5 042 7464 953 79088 956
Výdaje v daném roce5 950 0915 294 307655 784
Saldo hospodaření-907 345-340 517-566 828
Financování (+/-)907 345340 517566 828

Rozpočet města Plzně na rok 2013 byl sestaven na základě potřeb a priorit jednotlivých správců rozpočtu v návaznosti na reálné možnosti krytí těchto potřeb. S ohledem na nepříznivý vývoj daňových příjmů města musely být požadavky jednotlivých správců a příspěvkových organizací výrazně redukovány v rozpočtu na příští rok i ve výhledových letech.

V dalším období je vzhledem k přetrvávající nejistotě v oblasti změn daňových zákonů a obtížně predikovatelnému vývoji ekonomiky státu nutností tuto situaci neustále monitorovat a následně ve vztahu k rozpočtu města vyhodnocovat, a to i s ohledem na rizika identifikovaná v prostředí města, jako jsou např.:

  • neschválení nové vyhlášky statutárního města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, se zavedením místního koeficientu na území celého města ve výši 2 ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
  • snížení příjmu z dividendy od společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.
  • vznik obtížně vymahatelných pohledávek města v návaznosti na zahájení nového systému nakládání s odpady a související finanční nevyvážeností systému
  • finanční dopady změny systému provozování vodohospodářské infrastruktury od 1. 1. 2016 a s tím související nákup akcií spol. Vodárna Plzeň, a.s.

Naopak zlepšený vývoj ekonomiky a hospodářské situace může vést k vyššímu výběru daní a zmírnění některých realizovaných opatření.

V rámci rozpočtu celoměstských orgánů (MMP) je na příjmové stránce kalkulováno s dotací ze státního rozpočtu, tzv. souhrnným dotačním vztahem (tj. příspěvek na výkon státní správy a dotace pro Kojenecký ústav). Výše dotace je zapracována na základě podkladů zákona o státním rozpočtu.

Bilance rozpočtu města jako celku vychází z dílčích návrhů rozpočtů (rozpočtu celoměstských orgánů – MMP a rozpočtů jednotlivých městských obvodů – MO).

Rozpočty jednotlivých městských obvodů vychází z finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů (dále jen finanční vztah), který tvoří v souladu se Statutem města v platném znění, tj. včetně změn vyplývajících z nové vyhlášky statutárního města Plzně č. 9/2012 schválené usnesením ZMP č. 578 ze dne 8. 11. 2012, procentní podíl na celkových příjmech z cizích daní, podíl na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her a podíl příspěvku na výkon státní správy. Finanční vztah pro rok 2013 včetně rozpočtového výhledu byl schválen usnesením ZMP č. 579 ze dne 8. 11. 2012.

Rozpočet MMP na rok 2013 byl sestavován na základě dokumentu Zásady pro sestavení rozpočtu města Plzně na rok 2013 schváleného usnesením RMP. Návrh rozpočtu MMP zpracovaný prvotně příslušně odvětvovými odbory (správci rozpočtu) byl následně konzultován s ekonomický úřad magistrátu, kde jednotlivé návrhy byly porovnávány s posledním rozpočtovým výhledem schváleným usnesením ZMP při schvalování rozpočtu na rok 2012 po úpravě schválené usnesením ZMP č. 93 ze dne 16. 2. 2012, dále pak se skutečným plněním rozpočtu minulých dvou let, s rozpočtem na rok 2012 a očekávaným plněním rozpočtu za rok 2012.

Úvěry EIB - EIB I/2 („Vodohospodářská infrastruktura města Plzně – B“) a EIB II („Plzeňská městská infrastruktura II“)

Město dosud čerpá prostředky z úvěrů EIB I/2 („Vodohospodářská infrastruktura města Plzně – B“) a EIB II („Plzeňská městská infrastruktura II“). Vzhledem k průběžnému ukončování projektů schválených k financování a pozastavení některých akcí (Tramvajová trať Borská pole) je třeba provést aktualizaci schválených seznamů s cílem využít prostředky úvěrů na projekty již zařazené k realizaci (Úslavský kanalizační sběrač, Archiv Světovar) a uvolnit tak prostředky Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů na další programovací období 2014+.  Poslední aktualizace podprojektů spolufinancovaných z úvěru EIB II byla schválena usnesením ZMP č. 129 ze dne 7. 4. 2011 a potvrzena dopisem EIB ze dne 22. 6. 2011.

V rámci návrhu rozpočtu MMP na rok 2013 je zapracováno čerpání poslední 4. tranše úvěru od Evropské investiční banky ve výši 750 000 tis. Kč dle Finanční smlouvy FI No 25.300 „Plzeňská městská infrastruktura II“ uzavřené na základě usnesení ZMP č. 666 ze dne 12. 11. 2009 s tím, že tyto úvěrové zdroje jsou účelově vázány na spolufinancování podprojektů na obnovu, zlepšení, modernizaci a rozšíření městské infrastruktury a podléhají souhlasu EIB.

Zveřejněno: 14. 12. 2012, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni