Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Zpráva o jakosti vody ve Velkém boleveckém…

Zpráva o jakosti vody ve Velkém boleveckém rybníku k 5. 8. 2013

Harvester Bolek připlouvá ke břehu, aby vyložil sklizenou biomasu vodních rostlin

Foto: Správa veřejného statku města Plzně

Sledování kvality vody bylo zahájeno 16. 4. 2013 a je prováděno ve Velkém rybníce a Chobotu (Malém boleveckém rybníce) ve čtrnáctidenních intervalech, v ostatních rybnících 1 x měsíčně. Poslední výsledky jsou k dispozici ze dne 31. 7. 2013. Vzorky jsou odebírány tak, aby charakterizovaly situaci v celém rybníce, tedy cca 50 m od výpusti. Hygienická služba naproti tomu odebírá vzorky v koupacích zónách při břehu, takže může zachytit i přechodné zhoršení jakosti vody v některých ukazatelích, např. průhlednost a zákal (zvíření usazenin lidmi), případně přítomnost plovoucích látek (nahromadění u některé části břehu větrem).

Situace:

Kosení

Na Velkém boleveckém rybníce se stále intenzivně sklízí vodní vegetace speciální lodí, tzv. harvesterem. S vodními rostlinami je odstraňována také zelená vláknitá řasa, která tvořila na hladině poměrně rozsáhlé povlaky. Celkem již bylo odtěženo přes 2 000 m3 rostlinné biomasy. Ta je průběžně odvážena a je dále využívána jako hnojivo. Kosení vodní vegetace ztěžují bouřky s prudkým větrem, který části biomasy rozhání po rybníce. Tím jednak klesá účinnost práce vyžínací lodi a jednak se prudce zvyšují nároky na manuální čištění pláží.

Vodní rostliny

Většina biomasy ponořených rostlin je již harvesterem sklizena. Vodní vegetace se naštěstí chová jinak než trávník – kosení zpomaluje a omezuje její růst. Proto i plochy, kde vodní rostliny rychle obnovují své porosty, jsou malé. Tyto plochy správci sledují a hned po sklizení již přerostlých porostů na ně zaměří pozornost.

Cerkárie

Rekreace koupáním byla začátkem léta komplikována zvýšenou přítomností cerkárií, která je jedním z vývojových stádií motolice ptačí, jež parazituje na kachnách a labutích. Pokud se cerkárie omylem pokusí zavrtat do lidské kůže, je v ní zlikvidována imunitním systémem. Nepříjemností je ovšem svědivý pupínek, který vypadá jako po bodnutí např. komárem. Výskyt cerkárií výrazně poklesl už začátkem července a drží se na nízké úrovni doposud. Při plavání je třeba se raději vyhýbat porostům vodní vegetace a nebrouzdat v rákosí či v porostech orobince. Zde se totiž hojně nacházejí drobní vodní plži kružníci, z nichž část (méně než 1 %) jsou infikovaní a cerkárie se z nich uvolňují do vody.

Aktuálně je třeba NEKRMIT VODNÍ PTÁKY, protože z jejich výkalů se motolice do vodního prostředí dostávají!

Kvalita vody

Podle všech sledovaných ukazatelů jakosti vody lze hodnotit vodu Velkého rybníka v celém průběhu roku 2013 jako vhodnou ke koupání a tato situace podle podrobných rozborů vody stále trvá.

  • Průhlednost vody je aktuálně 2,5 - 3,0 m, požadavek legislativních předpisů je alespoň 1,0 m. Pracující harvester může lokálně zvířit drobné částečky a průhlednost vody tím dočasně zhoršit. V období před zahájením projektu vedoucího ke zlepšení jakosti vody byla obvyklá průhlednost v tomto období 0,7 - 1,1 m. V Chobotu, kde projekt zlepšení jakosti vody není realizován, je aktuálně průhlednost vody 1,0 m.
  • pH – se aktuálně pohybuje v rozmezí 7,0 - 7,3, což dobře odpovídá požadavkům legislativních předpisů (6 - 9).
  • Koncentrace fosforu (podmínka pro růst sinic) v povrchové vrstvě vody se aktuálně pohybuje v rozmezí 0,014 - 0,018 mg.l-1, tedy hluboko pod hodnotou požadovanou legislativními předpisy (0,050 mg.l-1).
  • Množství organických látek stanovených jako CHSKMn sice není limitováno hygienickými předpisy, ovšem pro jakost vody obecně má velký význam. Aktuálně byla hodnota CHSKMn zjišťována mezi 3,6 - 4,7 mg.l-1, tedy blízko úrovně vyžadované pro pitnou vodu (3,0 mg.l-1 ).
  • Biomasa fytoplanktonu se udává jako koncentrace chlorofylu a. V roce 2013 byly zjištěny v povrchové vrstvě vody hodnoty 1,8 - 4,0 µg l 1, aktuálně bylo naměřeno 2,4 - 4,0 µg l 1, přičemž legislativní požadavky na vodu ke koupání jsou 50 µg l 1. V době před zahájením projektu byly v létě běžné hodnoty 20 - 50 µg l 1.
  • Termotolerantní koliformní bakterie udávají míru fekálního znečištění vody. Situace v Boleveckém rybníce je trvale bez jakéhokoli rizika: v r. 2013 bylo zjištěno 0 - 20 KTJ na 100 ml vzorku vody, aktuální hodnota je 10 KTJ ve 100 ml vzorku, což je údaj 200 x nižší, než limitní hodnota vyžadovaná hygienickými předpisy. Vodu tak lze jednoznačně považovat za bakteriologicky výborné jakosti.
  • Přítomnost sinic tvořících vodní květ je po provedení projektu minimální. Aktuálně je společenstvo fytoplanktonu početně velmi chudé a je tvořeno převážně čistomilnými organismy, které nemají na zdraví koupajících se lidí negativní vliv.

Závěr:

Jakost povrchové vrstvy vody Velkého boleveckého rybníka je velmi dobrá a ve všech sledovaných ukazatelích odpovídá s velkou rezervou požadavkům kladeným na povrchovou vodu vhodnou ke koupání. Biomasa vodní vegetace vyplavená na pláže může zhoršovat hodnocení lokality pouze přechodně (např. po větrném počasí), protože je soustavně odstraňována v rámci údržby rekreační oblasti.

Ostatní rybníky Bolevecké soustavy využívané ke koupání:

Senecký rybník

Voda je sice lehce přikalená aktivitou rybí obsádky a také návštěvníků (průhlednost 0,7 m), ovšem ve všech ostatních ukazatelích s rezervou splňuje podmínky ke koupání. Při podrobnějším pohledu do vody jsou patrné drobné vločky sinicového vodního květu (rod. Anabaena), ale jejich přítomnost je hluboko pod hygienickými limity. Prognóza dalšího vývoje je příznivá – významnější růst sinic se neočekává.

Šídlovský rybník

Voda je velmi dobré kvality, s průhledností mezi 1,5 - 2,0 m, bez významnějšího výskytu sinic. Vodní rostliny jsou sice v rybníce přítomny, ale v hlavní části využívané ke koupání na ně plavec nenarazí.

Kamenný rybník

Tento rybník se vyznačuje stabilně dobrou kvalitou vody, která trvale vyhovuje všem požadavkům na vodu ke koupání. Pro Kamenný rybník je typická tmavohnědá barva vody. Ta je způsobena tzv. huminovými látkami, které se sem dostávají z rašelinných půd v podmáčeném okolí rybníka a rozhodně neznamenají pro plavce žádné zdravotní riziko.

Zpráva o jakosti vody ve Velkém boleveckém rybníku k 12. 7. 2013

Zveřejněno: 5. 8. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Slavnosti svobody Plzeň
3. 5. 2024 - 6. 5. 2024
Slavnosti svobody Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni