Krizové stavy

Stav nebezpečí

Právní norma - zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č.320/2002 Sb.

Vyhlašující orgán - Hejtman kraje, primátor hl.m. Prahy

Důvod - jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS

Území - celý kraj - část kraje

Doba trvání - nejvýše 30 dnů (prodloužení se souhlasem vlády)

Nouzový stav

Právní norma - ÚZ č. 110/1998 Sb., čl. 5 a 6

Vyhlašující orgán - Vláda (předseda vlády)

Důvod - v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost

Území - celý stát - omezené

Doba trvání - území státu nejdéle 30 dnů (prodloužení se souhlasem Poslanecké sněmovny)

Stav ohrožení státu

Právní norma - ÚZ č. 110/1998 Sb., čl. 7

Vyhlašující orgán - Parlament na návrh vlády

Důvod - je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy

Území - celý stát - omezené

Doba trvání - území státu není omezeno

Válečný stav

Právní norma - ÚZ č. 1/1993 Sb., (Ústava ČR), čl. 43 ÚZ č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 2

Vyhlašující orgán - Parlament

Důvod - je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení

Území - celý stát

Doba trvání - není omezeno

Zveřejněno: 14. 2. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni