Odbor dopravy

Škroupova 5
301 00 Plzeň

vedoucí – Ing. Jana Tomanová

tel.: 378 034 300

telefonní seznam

Struktura odboru:

 • Oddělení silniční dopravy
 • Oddělení silničního hospodářství

Agenda:

Přenesená působnost

1. Projednává jako prvoinstanční správní orgán zejména přestupky na úseku silničního hospodářství, na úseku silniční dopravy, na úseku drážní dopravy a na úseku stanic měření emisí.

2. Podílí se na tvorbě koncepce rozvoje dopravních systémů a komplexního řešení dopravní obslužnosti obce.

3. Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností na území města Plzně a obcí, které pod jeho působnost spadají:

Oddělení silniční dopravy

1. Vykonává působnost dopravního úřadu ve věcech městské autobusové dopravy.

Konkrétně zajišťuje:

 • rozhoduje o udělení licencí na linky městské autobusové dopravy,
 • rozhoduje o změnách licencí linek městské autobusové dopravy v souvislosti se změnami provozu,
 • rozhoduje o odejmutí licencí linek městské autobusové dopravy,
 • rozhoduje o schválení jízdních řádů linek městské autobusové dopravy,
 • rozhoduje o schválení změn jízdních řádů linek městské autobusové dopravy v souvislosti se změnou provozu,
 • schvaluje změny organizace dopravy v městské autobusové dopravě,
 • vydává souhlas s dočasným přemístěním zastávek městské autobusové dopravy,
 • provádí státní odborný dozor ve věcech městské autobusové dopravy,
 • stanovuje další závazné podmínky pro provoz městské autobusové dopravy,
 • kontroluje dodržování podmínek stanovených v licenci pro provozování městské autobusové dopravy.

2. Vykonává působnost dopravního úřadu ve věcech taxislužby.

Konkrétně zajišťuje:

 • uděluje oprávnění řidiče taxislužby,
 • vydává průkazy řidiče taxislužby,
 • zadržuje a případně vrací průkazy řidiče taxislužby,
 • rozhoduje o odnětí oprávnění řidiče taxislužby,
 • zapisuje vozidla do evidence vozidel taxislužby a vydává žadatelům výpisy z této evidence,
 • přijímá oznámení dopravců v taxislužbě, o změnách údajů týkajících se vozidel taxislužby,
 • vyřazuje vozidla z evidence vozidel taxislužby,
 • vykonává státní odborný dozor ve věcech taxislužby,
 • dozírá na dodržování podmínek a plnění povinností dopravců a řidičů taxislužby,
 • pořizuje výpisy z centrálního registru řidičů pro potřeby správních řízení,
 • pořizuje výpisy z centrálního registru vozidel pro potřeby správních řízení.

3. Vykonává působnost drážního správního úřadu ve věcech dráhy tramvajové a ve věcech dráhy trolejbusové.

Konkrétně zajišťuje:

 • rozhoduje o vydání úředního povolení k provozování dráhy tramvajové a k provozování dráhy trolejbusové,
 • rozhoduje o změnách úředního povolení k provozování dráhy tramvajové a k provozování dráhy trolejbusové v souvislosti se změnami náležitostí pro jejich vydání,
 • rozhoduje o zrušení úředního povolení k provozování dráhy tramvajové a k provozování dráhy trolejbusové,
 • stanovuje podmínky provozování dráhy týkající se zajištění řádného a bezpečného provozování dráhy,
 • rozhoduje o udělení licence k provozování drážní dopravy na dráze tramvajové a na dráze trolejbusové,
 • rozhoduje o změnách licence k provozování drážní dopravy na dráze tramvajové a trolejbusové v souvislosti se změnou provozu,
 • rozhoduje o odejmutí licence k provozování drážní dopravy na dráze tramvajové a na dráze trolejbusové,
 • stanovuje podmínky provozování tramvajové a trolejbusové dopravy, týkající se zejména zajištění dopravní obslužnosti území a bezpečnosti drážní dopravy,
 • rozhoduje o přechodném omezení nebo zastavení drážní dopravy na dráze tramvajové a na dráze trolejbusové,
 • rozhoduje o zrušení dráhy tramvajové a dráhy trolejbusové,
 • rozhoduje ve sporech při uzavírání smlouvy o provozování drážní dopravy mezi provozovatelem dráhy a dopravcem o stanovení konkrétních podmínek provozování drážní dopravy na dráze tramvajové a na dráze trolejbusové,
 • schvaluje jízdní řády na dráze tramvajové a na dráze trolejbusové,
 • schvaluje změny jízdních řádů na dráze tramvajové a na dráze trolejbusové v souvislosti se změnami provozu,
 • organizuje a provádí zkoušky z odborné způsobilosti k řízení drážního vozidla,
 • vydává průkazy způsobilosti k řízení drážního vozidla, zadržuje a odnímá průkazy způsobilosti k řízení drážního vozidla,
 • nařizuje přezkoušení odborné a zdravotní způsobilosti osob k řízení drážního vozidla,
 • rozhoduje o omezení řízení drážního vozidla nebo o zákazu řízení drážního vozidla,
 • vykonává státní dozor ve věcech drah v územní působnosti drážního správního úřadu,
 • zjišťuje zdroje ohrožení dráhy a zdroje rušení drážní dopravy na dráze tramvajové a na dráze trolejbusové,
 • kontroluje dodržování a plnění povinností vlastníka dráhy, provozovatele dráhy a dopravce, 
 • kontroluje dodržování podmínek pro provozování drážní dopravy na dráze tramvajové a na dráze trolejbusové,
 • kontroluje dodržování podmínek stanovených v licenci pro provozování drážní dopravy.

4. Postupuje schválené jízdní řády do Celostátního informačního systému o jízdních řádech.

5. Kontroluje dodržování jízdních řádů městské hromadné dopravy.

6. Kontroluje stav označení vozidel městské hromadné dopravy, zejména z hlediska informací pro cestující veřejnost.

7. Eviduje údaje a jejich změny v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě.

8. Poskytuje údaje z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě oprávněným orgánům a osobám.

9. Sleduje úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů, usnesení vlády, zastupitelských orgánů a jejich přenesení výkonným útvarům na úseku silniční a drážní dopravy.

10. Rozhoduje o udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí.

11. Rozhoduje o odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí.

12. Vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí.

13. Vykonává státní odborný dozor stanic měření emisí.

14. Kontroluje plnění povinností a dodržování podmínek provozovatelů stanic měření emisí.

15. Vydává pověření osobám k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení.

16. Vydává speciální označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou („označení O2“).

17. Vydává parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou („označení O7“).

18. Vydává označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu („označení č. O 5a“)

19. Vydává označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče („označení O 5b“)

20. Vydává označení vozidla registrovaného poskytovatele terénních sociálních služeb („označení O 5c“)

Na úseku přestupků a odvolacích řízení:

1. Projednává jako prvoinstanční správní orgán přestupky ve věcech dálnic, silnic a místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.

2. Rozhoduje o uložení správního trestu pokuty při porušení povinností stanovených zákonem o pozemních komunikacích.

3. Projednává jako prvoinstanční správní orgán přestupky na úseku silniční dopravy.

4. Projednává jako prvoinstanční správní orgán přestupky na úseku drážní dopravy.

5. Rozhoduje o uložení správního trestu pokuty při porušení povinností stanovených zákonem o silniční dopravě a zákonem o dráhách.

6. Projednává jako prvoinstanční správní orgán přestupky na úseku stanic měření emisí a rozhoduje o uložení správního trestu pokuty na tomto úseku.

7. Vede odvolací řízení za oddělení silničního hospodářství a za oddělení silniční dopravy.

8. Vyřizuje řádné opravné prostředky proti rozhodnutí městských obvodů na úseku silničního hospodářství.

9. Vyřizuje mimořádné opravné prostředky ve správním řízení – obnova řízení a přezkumné řízení na úseku dopravy a na úseku silničního hospodářství.

10. Zpracovává legislativní návrhy právních předpisů obcí.

Oddělení silničního hospodářství

1. Vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad.

Konkrétně zajišťuje:

 • rozhoduje o uzavírce a objížďce ve věcech silnic II. a III. třídy,
 • povoluje zvláštní užívání silnic II. a III. třídy,
 • povoluje připojování pozemních komunikací a sousedních nemovitostí na silnici II. a III. třídy, úpravy stávajících připojení nebo povoluje jejich zrušení,
 • rozhoduje o pevných překážkách na silnicích II. a III. třídy,
 • navrhuje kácení dřevin na silničních pozemcích nebo vydává stanovisko k jejich kácení,
 • rozhoduje o označení pozemních komunikací nebo jejich částí, na kterých je z důvodu veřejného zájmu dočasně zakázáno stání nebo zastavení silničních vozidel, příslušnou dopravní značkou, a to formou opatření obecné povahy,
 • v ochranném pásmu silnice II. a III. třídy povoluje stavby, které vyžadují povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu,
 • v ochranném pásmu silnice II. a III. třídy povoluje terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě vozovky,
 • zajišťuje ochranu silnic II. a III. třídy a jejich styk s okolím,
 • rozhoduje se souhlasem drážního správního úřadu o zrušení existujícího přejezdu,
 • zajišťuje výkon státního dozoru na pozemních komunikacích v rozsahu své působnosti,
 • schvaluje operační plán zimní služby u silnic II. a III. třídy a vybraných místních komunikací, kontroluje jeho přípravu a jeho provádění,
 • vydává stanovisko k povolení přepravy nadměrných nákladů a vojenské techniky,
 • vyjadřuje se k umístěním reklamních poutačů z hlediska bezpečnosti silničního provozu u silnic II. a III. třídy,
 • kontroluje vedení agendy mostních objektů a lávek u vlastníka silnic II. a III. třídy,
 • kontroluje běžnou údržbu silnic II. a III. třídy,
 • vyjadřuje se k používání silnic II. a III. třídy a místních komunikací při velkých stavbách,
 • zveřejňuje stanovené údaje z rozhodnutí o uzavírkách, objížďkách a zvláštních užívání prostřednictvím centrální evidence pozemních komunikací.

2. Stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací včetně užití zařízení pro provozní informace.

Konkrétně zajišťuje:

 • stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací včetně užití zařízení pro provozní informace po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, tj.:
  • trvalé užití svislých dopravních značek na silnicích II. a III. třídy,
  • trvalé užití svislých dopravních značek na místních komunikacích I. - IV. třídy,
  • trvalé užití svislých dopravních značek na veřejně přístupných účelových komunikacích,
  • vodorovné dopravní značení na silnicích II. a III. třídy,
  • vodorovné dopravní značení na místních komunikacích I. - IV. třídy,
  • vodorovné dopravní značení na veřejně přístupných účelových komunikací,
  • dlouhodobé užití dopravních značek při zvláštním užívání pozemních komunikací podle ustanovení § 23 a 25 zákona č. 13/1997 Sb. (vyhrazené stání, apod.),
  • rozsah a užití dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace na silnicích I. a III. třídy, místních komunikacích I. - IV. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací (svodidla, zábradlí, zrcadla apod.),
  • kontroluje stávající dopravní značení a dopravní zařízení na silnicích II. - III. třídy a místních komunikacích I. - IV. třídy,
  • kontroluje provedení navržených změn dopravních značek a dopravního zařízení na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích I. - IV. třídy a na veřejně přístupných účelových komunikacích,
  • spolupracuje se SVSMP na stanovení režimu a provozu světelných signalizačních zařízení a dopravního značení křižovatek na území města Plzně;
 • povoluje výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a  III. třídy, místních komunikacích I. - IV. třídy a na veřejně přístupných účelových komunikací,
 • poskytuje aktuální informace, které mají vliv na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, Ministerstvu dopravy nebo jím pověřené osobě pro informovanost veřejnosti o situacích v provozu na pozemních komunikacích.

3. Vykonává rozborovou a kontrolní činnost v působnosti orgánu státní správy včetně návrhu na opatření.

4. Sleduje úkoly vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, usnesení vlády, zastupitelských orgánů a jejich přenesení výkonným útvarům.

5. Kontroluje výkon státní správy v přenesené působnosti u silničních správních úřadů městských obvodů.

6. Vykonává konzultační a metodickou činnost v oblasti silničního hospodářství a státního dozoru pro silniční správní úřady městských obvodů.

7. Zajišťuje činnost aktivu BESIP.

8. Spolupracuje při činnostech spojených se stanovením únosnosti území a určování jeho rozvoje, včetně zajištění průzkumů v oblasti dopravy.

9. Uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení, pokud není příslušné Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad

10. Vydává stanovisko nebo vyjádření ve stavebním řízení.

11. V rozsahu uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi městem Plzní a obcemi Chrást, Dýšina a Kyšice na území obcí Chrást, Dýšina a Kyšice:

 • rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace a o vyřazení místní komunikace z této kategorie,
 • projednává přestupky ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,
 • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.

Samostatná působnost

1. Pověřený zaměstnanec odboru vede příruční pokladnu odboru.

2. Provádí likvidaci daňových dokladů, včetně vystavení objednávek.

3. Zajišťuje evidenci řešených přestupků, sleduje plnění finančního postihu a předává k vymáhání neuhrazené pohledávky příslušnému odboru Magistrátu města Plzně.

Užitečné odkazy:

Zveřejněno: 26. 1. 2024, Pecuch Martin

Kam pokračovat...

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni