Odbor správních činností

nám. Republiky 16
301 00 Plzeň

vedoucí - JUDr. Roman Matoušek, MBA, MSc.

tel.: 378 032 424

telefonní seznam

Struktura odboru:

 • Oddělení správní
 • Oddělení dopravních přestupků
 • Oddělení přestupků z objektivní odpovědnosti
 • Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů

Agenda:

Odbor vykonává státní správu zejména na úseku dopravních přestupků, občanských průkazů a cestovních dokladů a organizačně zabezpečuje volby do zastupitelských sborů a místní referenda.

Oddělení správní
 • Vede seznam ulic statutárního města Plzně.
 • Vede centrální podatelnu a výpravnu v rámci MMP.
 • Vede a metodicky řídí agendu úřední desky MMP.
 • Podílí se na organizačním zajištění voleb do zastupitelských sborů.
 • Organizačně zajišťuje místní referenda.
 • Zajišťuje úkoly plynoucí ze sčítání lidu, domů a bytů.
 • Přijímá oznámení o konání shromáždění, která přesahují působnost městského obvodu.
 • Vykonává dozor nad vedením matrik.
 • Vede evidenci válečných hrobů.
 • Projednává odvolání proti rozhodnutím ÚMO zejména na úseku přestupků proti veřejnému pořádku, majetku a občanskému soužití.
Oddělení dopravních přestupků
 • Projednává přestupky fyzických, fyzických podnikajících a právnických osob proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a podle zákona o silničním provozu.
 • Projednává přestupky na úseku pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
 • Projednává ostatní přestupky fyzických osob, právnických osob a fyzických osob podnikajících na úseku registru silničních vozidel a registru řidičů.
 • Vede správní řízení o zadržení řidičských průkazů v souvislosti s přestupkem proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu nebo trestným činem.
Oddělení přestupků z objektivní odpovědnosti
 • Projednává jako prvoinstanční správní orgán přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích zjištěné automatizovanými systémy a porušení nedovoleného zastavení a stání v rámci objektivní odpovědnosti provozovatele, pokud jde o jedno protiprávní jednání.
Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů
 • Zajišťuje pokladní služby pro veřejnost.
 • Zajišťuje státní správu na úseku občanských průkazů.
 • Zajišťuje státní správu na úseku cestovních dokladů.
 • Přezkoumává rozhodnutí ÚMO ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Informace, které potřebujete k vyřízení žádostí týkajících se občanských průkazů a cestovních dokladů najdete v odkazech:

Zveřejněno: 5. 3. 2023, Pecuch Martin

Kam pokračovat...

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni