Odbor státní sociální péče

Martinská 2
301 00 Plzeň

vedoucí - JUDr. Svatava Glancová

tel.: 378 033 300

telefonní seznam

Struktura odboru:

 • Oddělení sociálně právní ochrany dětí
 • Oddělení státní sociální péče

Agenda:

Odbor vykonává státní správu zejména v oblasti sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, v oblasti sociální péče podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v oblasti agendy sociálního kurátora a dále v oblasti zajišťování a distribuce tiskopisů lékařských předpisů receptů a žádanek s modrým pruhem.

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Komplexně zajišťuje výkon státní správy vyplývající ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte včetně ochrany jeho jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

 • Poskytuje sociálně-právní ochranu dětí pro území obcí Dýšina, Chrást, Chválenice, Kyšice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek a Tymákov podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění a v souladu s dalšími souvisejícími předpisy.
 • V rámci působnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje sociálně-právní poradenství na úseku péče o rodinu a děti.
 • Zajišťuje náhradní rodinnou péči podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění a v souladu s dalšími souvisejícími předpisy, pro občany města Plzně a obcí Dýšina, Chrást, Chválenice, Kyšice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek a Tymákov.
 • Přijímá žádosti zájemců o náhradní rodinnou péči jako je např. osvojení, pěstounská péče, poručenství a pěstounská péče na přechodnou dobu.
 • Vyhledává děti vhodné do náhradní rodinné péče.
 • Poskytuje výchovnou a poradenskou činnost rodičům a dětem při řešení jejich rodinných a sociálních problémů a poskytuje pomoc osobě, které bylo dítě předáno do péče.
 • Zajišťuje sociálně právní poradenství a sociální práci s problémovými rodinami nebo jednotlivci v krizových situacích na úseku péče o rodinu a děti.
 • Provádí sociální depistáž (šetření v terénu) na úseku péče o rodinu a děti.
 • Vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilých dětí při jednání u soudu.
 • Provádí dohled nad nezletilým, kterému byl stanoven soudem nebo orgánem sociálně-právní ochrany dětí.
 • Podává zprávy soudu potřebné pro rozhodování o úpravě poměrů dítěte.
 • Poskytuje dětem v naléhavých případech okamžitou pomoc.
 • Vykonává funkci sociálního kurátora pro mládež, který pečuje o nezletilé děti ve věku do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného a mladistvé ve věku 15-18 let, u nichž bylo zahájeno trestní nebo přestupkové řízení. Řeší případy nezletilých dětí a mladistvých s poruchami chování závažného charakteru (záškoláctví, útěky z domova, agresivita, alkoholismus, aj.).
 • Spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, navštěvuje děti s nařízenou ústavní výchovou a uloženou ochrannou výchovou.

Standardy kvality výkonu sociálně-právní ochrany byly do činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí zavedeny novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a vstoupily v účinnost od 1.1.2015. Obecné standardy jsou na stránkách MPSV ČR. Obsah Standardů orgánu sociálně-právní ochrany dětí na magistrátu je v tištěné podobě k dispozici u vedoucí odboru státní sociální péče Magistrátu města Plzně. Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany při postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánu sociálně-právní ochrany. Standardy kvality se týkají všech orgánů, které jsou vyjmenovány v ZSPOD a poskytují sociálně-právní ochranu. Kontrolu kvality výkonu sociálně-právní ochrany na obecních úřadech stanovenou standardy kvality sociálně-právní ochrany provádí příslušný nadřízený krajský úřad.

Oddělení státní sociální péče

Základním cílem sociální práce je zajištění, respektive podpora sociálního fungování klienta (jednotlivce či skupiny) v životě obce. Jde o sociální práci, která má pomoci řešit nepříznivou sociální situaci osoby a má předcházet sociálnímu vyloučení této osoby. Působnost úřadu v oblasti sociální práce vedoucí k sociálnímu začleňování je upravena zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a dále zákonem č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi, v platném znění, je upraveno řešení životní situace formou sociální práce u osob nacházejících se v hmotné nouzi.

 • V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění, pečuje o občany, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných situacích nebo v nich žijí a zajišťuje poskytování sociálních služeb osobám, které jsou z důvodu neposkytnutí služby v ohrožení zdraví či života.
 • Poskytuje odborné sociální poradenství na území svého správního obvodu pro občany obcí Dýšina, Chrást, Chválenice, Kyšice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek a Tymákov, koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob a spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem.
 • Poskytuje doprovázení občana při jednání s poskytovateli sociálních služeb, pomoc při vytipování vhodného zařízení sociálních služeb nebo terénní služby sociální péče (pečovatelská služba).
 • Poskytuje doprovázení a zastupování občana při vyřizování úředních záležitostí s Úřadem práce (např. podávání žádostí o dávky ze systému státní sociální podpory a systému pomoci v hmotné nouzi), Českou správou sociálního zabezpečení, soudy, zdravotními pojišťovnami a dalšími úřady podle potřeby a naléhavosti řešení nepříznivé sociální situace občana.
 • Provádí sociální šetření u osob, které se nachází v nepříznivé životní situaci nebo jsou ohroženy sociálním vyloučením a za tímto účelem vstupují do obydlí, v němž osoba žije.
 • Zjišťuje na základě oznámení zdravotnického zařízení, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče, zprostředkovává možnost jejich poskytnutí a informuje zdravotnické zařízení.
 • Zpracovává a vede Standardizovaný záznam sociální práce.
 • Provádí konzultační a poradenskou činnost pro pracovníky sociálních odborů ÚMO Plzeň 1-10 a pro občany v oblasti sociální práce při výkonu přenesené působnosti.
 • Vydává rozhodnutí ve věci přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi a na úseku zdravotnictví.
 • Rozhoduje v I. stupni o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd, způsobených komunistickým režimem (dle nařízení vlády č. 165/1997 Sb.) jako pověřený obecní úřad.
 • Zjišťuje potřeby uživatelů sociálních služeb, koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství občanům v rámci své působnosti.
 • Provádí výkon činnosti opatrovníka pro osoby s omezením svéprávnosti pro vymezené správní území (s trvalým bydlištěm na území obcí Dýšina, Chrást, a Kyšice), kterým soud stanovil jako opatrovníka město Plzeň.
Dále Oddělení státní sociální péče zajišťuje agendu sociálního kurátora, který:
 • Zajišťuje péči o občany ohrožené sociálním vyloučením pro území města Plzně a pro obce Dýšina, Chrást, Chválenice, Kyšice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek a Tymákov.
 • Poskytuje odborné sociální poradenství a preventivně výchovnou péči osobám, proti kterým je vedeno trestní řízení, osobám ve výkonu trestu či vazby nebo v zabezpečovací detenci v rámci tzv. penitenciární péče a po propuštění klienta z výkonu trestu či vazby v rámci tzv. postpenitenciární péče.
 • Realizuje odbornou sociální práci a poskytuje výchovnou, poradenskou a socioterapeutickou péči občanům (bez přístřeší, po propuštění ze školského zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy nebo pěstounské péče, po ukončení léčby chorobných závislostí po propuštění zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny a osobám, jejichž práva jsou ohrožena trestnou činností jiné osoby).
 • Provádí sociální depistáž (šetření v terénu) zaměřenou na vědomé, cílené a včasné vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin v nepříznivé sociální situaci a na analýzu jejich sociálních potřeb v dané komunitě a poskytování odborného sociálního poradenství v terénu.
 • Spolupracuje s Vězeňskou službou ČR, Policií ČR, Probační a mediační službou ČR, Soudy ČR, Úřadem práce ČR, Českou správou sociálního zabezpečení, zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, orgány sociálně-právní ochrany dětí, zdravotnickými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi, poskytovateli ubytování, aj.
 • Poskytuje pomoc při vyřizování úředních záležitostí jako např. podávání žádostí o dávky ze systému státní sociální podpory a systému pomoci v hmotné nouzi.
 • Poskytuje pomoc při vyřizování nového občanského průkazu.
 • Nabízí doprovázení klienta a asistenci při jednání s organizacemi poskytujícími sociální služby a při vyřizování úředních záležitostí a pomoc při prosazování práv a zájmů.

Informace, které potřebujete k vyřízení žádostí týkajících se sociální oblasti najdete na odkazech:

Zveřejněno: 30. 1. 2024, Pecuch Martin

Kam pokračovat...

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni